Photo Gallery

Mountain Scenes

Great Smoky Mountains National Park

Endless mountain ridges stretch to the horizon in these Great Smoky Mountain scenes.