Saxifrage family

Page: 1

07691.jpg
Jame's saxifrage (Telesonix heucheriformis); J Schmidt; 1977


07692.jpg
Jame's saxifrage (Telesonix heucheriformis); J Schmidt; 1977


07693.jpg
Jame's saxifrage (Telesonix heucheriformis); J Schmidt; 1977


08796.jpg
Fringed grass-of-parnassus (Parnassia fimbriata); JW Stockert; 1973


08797.jpg
Brook saxifrage (Saxifraga odontoloma); JW Stockert; 1973


08798.jpg
Jame's saxifrage (Telesonix heucheriformis); James Boykinia; 1964


08799.jpg
Matted saxifrage (Saxifraga bronchialis var. austromontana); RG Johnsson; 1964


08800.jpg
Bulbiferous fringecup (Lithophragma glabrum var. ramulosum); RG Johnsson; 1963


08874.jpg
Jame's saxifrage (Telesonix heucheriformis); James Boykinia; 1964


Page: 1
 


Photo Collection Home | Yellowstone Home