Photo Gallery

Snail Kite

Snail Kites in south Florida