Grasses - Western Wheatgrass

Western Wheatgrass - Pascopyrum smithii, Agropyron smithii, Elytrigia smithii

Western Wheatgrass - Pascopyrum smithii, Agropyron smithii, Elytrigia smithii

NPS Photo by Jim Pisarowicz

 
Western Wheatgrass is the state grass of both South Dakota and Wyoming.

Did You Know?