Trees

Pinyon Pine (Pinus edulis)

Other Names: Pinyon (or Piñon), Two-leaf Pinyon, Two-needle Pinyon, Colorado Pinyon

Rio Grande Cottonwood (Populus deltoides)

Other Names: Fremont's cottonwood, meseta cottonwood

Single-Leaf Ash (Fraxinus anomala)

Other Names: dwarf ash

Did You Know?