Thrushes

mountain bluebird

Mountain Bluebird

Courtesy of Washington Department of Fish & Wildlife

 

Hermit Thrush (Catharus guttatus)

Mountain Bluebird (Sialia currucoides)

Robin (Turdus migratorius)

Did You Know?