Yellow Flowers Page 4


ASTERACEAE

(Sunflower Family)
Hymenopappus filifolius

HYALINEHERB

 


ASTERACEAE
(Sunflower Family)
Hymenoxys acaulis

STEMLESS WOOLLYBASE

 
Hymenoxys acaulis

    


ASTERACEAE

(Sunflower Family)
Malacothrix sonchoides

SOWTHISTLE
DESERT
DANDELION

 


ASTERACEAE
(Sunflower Family)
Petradoria pumila

ROCK GOLDENROD

 


ASTERACEAE

(Sunflower Family)
Platyschkuhria integrifolia

NAKEDSTEM BAHIA

 
Platyschkuhria integrifolia

    


ASTERACEAE
(Sunflower Family)
Senecio multilobatus

UINTA GROUNDSEL

 


ASTERACEAE

(Sunflower Family)
Senecio spartioides

BROOM GROUNDSEL

 


ASTERACEAE

(Sunflower Family)
Solidago sp.

GOLDENROD

 
Solidago sp.

    


ASTERACEAE

(Sunflower Family)
Tragopogon dubius

YELLOW SALSIFY

 

Did You Know?